Öğretmen Diyarı

Yılın en iyi ve ücretsiz antivirüs yazılımları

Si­ber sal­dı­rı­lar hız­la ar­tar­ken An­ti­vi­rüs ya­zı­lım­cı­la­rı da gü­ven­lik du­var­la­rı­nı da­ha da sağ­lam­laş­tı­rı­yor. Tür­ki­ye­’de sal­dı­rı­ya uğ­ra­yan bil­gi­sa­yar­la­rın yüz­de 36’sı­nın bi­rey­sel ha­ta­lar­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten uz­man­lar, bil­gi­sa­yar­la­rın yüz­de 64’ü­nün ise ta­ma­men ko­ru­ma­sız ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­zi­yor.

Maksimum koruma sağlıyorlar

Ne­re­dey­se üc­ret­li prog­ram­lar ka­dar et­kin çö­züm­ler su­nan ve ala­nın­da mak­si­mum ko­ru­ma kağ­la­yan bazı üc­ret­siz ya­zı­lım­la­rı siz­ler için der­le­dik.

Microsoft Security

İn­dir­me­si ko­lay bi­rin­ci sı­nıf gü­ven­lik­ler­den bi­ri de Mic­ro­soft Se­cu­rity Es­sen­ti­als. Ya­zı­lım, ça­lış­ma­nı­zı böl­me­den ve­ya si­zi en­di­şe­len­dir­me­den bil­gi­sa­ya­rı gü­ven­de tut­mak için ta­sar­lan­dı.

Hem za­man­lan­mış hem de is­te­ğe bağ­lı ta­ra­ma se­çe­nek­le­riy­le tam sis­tem ta­ra­ma­sı be­ce­ri­le­ri su­na­rak ek bir gü­ve­nir­lik dü­ze­yi sağ­la­yan ya­zı­lım, bil­gi­sa­yar­da­ki ca­sus ya­zı­lım­la­rı, vi­rüs­le­ri ya da baş­ka kö­tü amaç­lı ya­zı­lım­la­rı en­gel­li­yor.

BAİDU 2014

Programın en önemli özelliği bulut (cloud) teknolojisi kullanması. Bu yazılımın zararlıları tespit etme kabiliyeti oldukça yüksek. Standart bir antivirüs yazılımında olması gereken gerçek zamanlı koruma, otomatik güncelleme, kendini koruma (self-defence), tam veya seçime bağlı tarama gibi tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Baidu antivirus, sisteminizi virüs, trojan gibi zararlılardan korurken aynı zamanda internetteki gezintilerinizde de güvenlik sağlıyor. Phishing (avlama) saldırılarına, truva atlarına, hileli içeriklere karşı da koruma sağlıyor.  

Panda Cloud 2.3

Bulut tabanlı bir program olduğu için bilgisayara fazla yük olmuyor. Aylık, haftalık, günlük rapor tutma ve görüntüleme özelliğine sahip yazılım, virüsler, trojanlar, spyware, adware, şaka yazılımları ve diğer zararlıları tanıyıp zararlıları temizleyebiliyor.

Panda Cloud Antivirus 2.3 ayrıca kendi cloud altyapısı ile iletişime geçerek birçok virüsü bilgisayarınızda korumayı alternatif haline getirmiş bir tarayıcı.

Avast

Dün­ya­nın en çok gü­ve­ni­len an­ti­vi­rüs prog­ram­la­rı ara­sın­da yer alan Avast 200 mil­yo­nun üze­rin­de PC, Mac ve An­dro­id ci­ha­zı ko­ru­yor.
De­ğer­li ve­ri­le­ri 40 fark­lı dil­de des­tek ve­re­rek ko­ru­yan prog­ram hız­lı ta­ra­ma ya­par­ken, bil­gi­sa­yar kor­san­la­rı­na kar­şı Ses­siz Gü­ven­lik Du­va­rı oluş­tu­ru­yor.

Comodo 7

COMODO Security, virüslerin, kötü amaçlı yazılımların ve diğer tüm tehditlerin savunmasında çoklu savunma katmanlarıyla bilgisa-
yarı koruyor.

Bilinmeyen uygulamaları güvenli bir şekilde çalıştırmak için üst seviye filtreleme teknolojisi Sandbox’u daha da geliştiren şirket, uygulamaları yüzde 700 daha hızlı çalıştırabiliyor.

MURAT GÜLDEREN - BUGÜN GAZETESİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol